หน้าแรก
 
ผู้ไม่มีส่วนแห่งสามัญญผล พิมพ์
๒๔ มกราคม ๒๕๔๘

“หากกล่าวพุทธพจน์ได้มาก แต่เป็นคนประมาท

ไม่ทำตามพุทธพจน์นั้น ก็ไม่มีส่วนแห่งสามัญญผล

เหมือนคนเลี้ยงโค คอยนับโคให้ผู้อื่นฉะนั้น ”


ขุ. ธ. ๒๕/๑๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org