หน้าแรก
 
ผู้หมกเวร พิมพ์
๒๐ มกราคม ๒๕๔๘

“เมื่อเขาขอโทษ ถ้าผู้ใดมีความขุ่นเคือง

โกรธจัด ไม่ยอมรับ

ผู้นั้นเชื่อว่าหมกเวรไว้ ”


สํ. ส. ๑๕/๓๔

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org