หน้าแรก
 
หยุด กับ นิ่ง พิมพ์
๒๓ มกราคม ๒๕๔๘

“บัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงผู้นิ่งทางกาย
นิ่งทางวาจา นิ่งทางใจ ไม่มีอาสวะ
ถึงพร้อมด้วยปัญญา ผู้ละสิ่งทั้งปวงได้
ว่าเป็นมุนี”


องฺ. ติก. ๒๐/๓๕๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org