หน้าแรก
 
ผู้รู้จักกาล / อ่อนน้อมถ่อมตน พิมพ์
๒๗ มกราคม ๒๕๔๘

“ในที่ใด ยังไม่รู้จักคนโดยกำเนิด

หรือโดยขนบประเพณี เมื่ออยู่ในที่นั้น

หมู่คนที่ยังไม่รู้จักกัน ไม่ควรทำความถือตัว”


ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๓๑

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org