หน้าแรก
 
อยู่กับปัจจุบันกาล พิมพ์
๒๘ มกราคม ๒๕๔๘

“บุคคลไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว
ไม่ใฝ่หาถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง
ยังชีวิตให้เป็นไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
เพราะเหตุนั้น ผิวพรรณย่อมผ่องใส”


สํ. ส. ๑๕/๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org