หน้าแรก
 
เวลาในชีวิต พิมพ์
๓๑ มกราคม ๒๕๔๘

“ผู้รู้ย่อมสรรเสริญคนมีปัญญา

พูดจริง ตั้งมั่นในศีล

ประกอบความสงบใจนั้นแล”


ขุ. เถร. ๒๖/๔๑๑

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org