หน้าแรก
 
ความสุข พิมพ์
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

“สัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุข
ผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตน
ไม่เบียดเบียนเขาด้วยอาชญา
ผู้นั้นละไปแล้ว ย่อมได้สุข”


ขุ. ธ. ๒๕/๓๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org