หน้าแรก
 
ขันติ พิมพ์
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

“ขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์
ขันติเป็นตบะของผู้พากเพียร
ขันติเป็นกำลังของนักพรต
ขันตินำประโยชน์สุขมาให้”


ส. ม. ๒๒๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org