หน้าแรก
 
ทุกข์ - สุขอย่างยิ่ง พิมพ์
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

“ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง

สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

รู้ข้อนั้นตามเป็นจริงแล้ว ดับเสียได้ เป็นสุขอย่างยิ่ง”


ขุ. ชา. ปกิณฺณก. ๒๗/๓๙๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org