หน้าแรก
 
เป็นหนึ่งเดียว พิมพ์
๑ มีนาคม ๒๕๔๘

“สุกรทั้งหลายพร้อมเพรียงกัน

ยังฆ่าเสือโคร่งได้เพราะใจรวมเป็นหนึ่งเดียว ”


ตัจฉกสูกรชาดก ๒๗/๓๙๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org