หน้าแรก
 
กลแก้กลัว พิมพ์
๒ มีนาคม ๒๕๔๘
“ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อบุคคลระลึกถึง
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์อยู่อย่างนี้
ความกลัว ความครั่นคร้าม
การขนพองสยองเกล้า จักไม่มี ”


สํ. ส. ๑๕/๓๐๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org