หน้าแรก
 
ที่ลับไม่มีในโลก พิมพ์
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘
“ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำความชั่ว ไม่มีในโลก

คนทั้งหลายเห็นเป็นป่า

แต่คนเขลาสำคัญที่นั้นว่าเป็นที่ลับ”


ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๓๑

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org