หน้าแรก
 
ความสงบจากภายใน พิมพ์
๔ เมษายน ๒๕๔๘

“ภิกษุพึงสงบกิเลสและบาปธรรมที่เป็นภายในเสีย
ไม่พึงแสวงหาความสงบจากที่อื่น
เมื่อระงับภายในได้แล้ว
สิ่งที่จะพึงยึดถือใหม่ ย่อมไม่มี
สิ่งที่ยึดถือไว้จำจะสละจะมีแต่ไหน”


ขุ. มหา. ๒๙/๔๒๕,๔๒๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org