หน้าแรก
 
สมณะ พิมพ์
๑๘ เมษายน ๒๕๔๘

“ผู้ใดระงับบาปน้อยใหญ่ได้ด้วยประการทั้งปวง

ท่านเรียกผู้นั้นว่า สมณะ

เพราะเป็นผู้ระงับบาปทั้งหลายได้"


ขุ. ธ. ๒๕/๕๐

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org