หน้าแรก
 
รักษาธรรม พิมพ์
๒๐ เมษายน ๒๕๔๘

“บัณฑิตย่อมไม่ประพฤติกรรมชั่ว
เพราะเหตุแห่งสุขเพื่อตน
สัตบุรุษอันทุกข์ถูกต้อง แม้พลาดพลั้งไป
ก็ไม่ยอมละธรรม เพราะฉันทาคติและโทสาคติ"


ชาตกฏฺฐกถา ๗/๓๘๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org