หน้าแรก
 
พระคุณบิดามารดา พิมพ์
๒๔ เมษายน ๒๕๔๘

“มารดาบิดา ท่านว่าเป็นพรหม

เป็นบุรพาจารย์ เป็นที่นับถือของบุตร

และเป็นผู้อนุเคราะห์บุตร"


ขุ. ชา. สตฺตติ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org