หน้าแรก
 
ผู้ไม่มีเวร พิมพ์
๒๖ เมษายน ๒๕๔๘

“ผู้ใดไม่ฆ่าเอง ไม่ให้ผู้อื่นฆ่า
ไม่ชนะเอง ไม่ให้ผู้อื่นชนะ
ผู้นั้น ชื่อว่ามีเมตตาต่อสัตว์ทั้งปวง
และไม่มีเวรกับใครๆ "


องฺ. อฎฺฐก. ๒๓/๑๕๒

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org