หน้าแรก
 
ผู้ยังหมู่ให้งดงาม พิมพ์
๒๗ เมษายน ๒๕๔๘

“ผู้ใดเป็นคนฉลาด แกล้วกล้า เป็นผู้ฟังมาก

ทรงธรรม และประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม

คนเช่นนั้นท่านเรียกว่า ยังหมู่ให้งดงาม"


องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๑

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org