หน้าแรก
 
ผู้รู้กาล พิมพ์
๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

“ผู้ใดช้าในกาลที่ควรช้า และรีบในกาลที่ควรรีบ

ผู้นั้นเป็นผู้ฉลาด ย่อมถึงสุข

เพราะการจัดทำโดยแยบคาย"


องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๑

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org