หน้าแรก
 
ผู้ไม่ผูกเวร พิมพ์
๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

“ผู้ใดไม่ผูกอาฆาตว่า เขาได้ด่าเรา

ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา ได้ลักของของเรา ดังนี้

เวรของผู้นั้นย่อมระงับ”


ขุ. ธ. ๒๕/๑๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org