หน้าแรก
 
ตัดต้นเหตุ พิมพ์
๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘

“ท่านทั้งหลายจงตัดป่า (กิเลส) อย่าตัดต้นไม้
ภัยย่อมเกิดจากป่า
ภิกษุทั้งหลาย พวกท่านจงตัดป่า
และสิ่งที่ตั้งอยู่ในป่าแล้ว เป็นผู้ไม่มีป่าเถิด”


ขุ. ธ. ๒๕/๕๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org