หน้าแรก
 
ความบริสุทธิ์ุ พิมพ์
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ด้วยการประพรมน้ำ จะทำให้มีความบริสุทธิ์จริงก็หาไม่

จะทำให้เป็นพราหมณ์แท้ก็หาไม่

จะทำให้มีความอดทนและความเสงี่ยมงามขึ้นก็หาไม่

ทั้งจะทำให้ผู้นั้นเย็นลง ก็หาไม่


อุททาลกชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๙๙๙

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org