หน้าแรก
 
ความเพียร พิมพ์
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ความบากบั่นเยี่ยงชายชาญ

แม้เทวดาก็กีดกันไม่ได้


จุลลกลิงคชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๕๐๕

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org