หน้าแรก
 
ความโกรธ พิมพ์
๓ มิถุนายน ๒๕๔๘

ความโกรธเกิดขึ้นแก่คนโง่เขลาไม่รู้แจ้ง

เพราะความแข่งดี

เขาย่อมถูกความโกรธนั้นแลเผา


ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๘๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org