หน้าแรก
 
ไม่ยินดีในกาม พิมพ์
๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘

กามทั้งหลายมีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก

บัณฑิตรู้ดังนี้แล้วไม่ใยดีในกามแม้เป็นทิพย์


ขุ. ธ. ๒๕/๔๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org