หน้าแรก
 
สัตบุรุษ พิมพ์
๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘

(เพราะธรรมของสัตบุรุษยากที่อสัตบุรุษจะประพฤติตาม)
คติที่ไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงต่างกัน
คือ อสัตบุรุษไปนรก
สัตบุรุษไปสวรรค์


ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๔๓๕

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org