หน้าแรก
 
ผู้สงบ 2 พิมพ์
๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๘

ผู้ใดพิจารณาเห็นความยิ่งและหย่อนในโลกแล้ว

ไม่มีความหวั่นไหวในอารมณ์ไหนๆ ในโลก

เรากล่าวว่า ผู้นั้นเป็นผู้สงบ ไม่มีกิเลสดุจควันไฟ

ไม่มีทุกข์ ปราศจากตัณหา ข้ามชาติชราได้


องฺ. ติก. ๒๐/๑๖๙

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org