หน้าแรก
 
ผู้ไปสู่นรก พิมพ์
๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

นรชนผู้สะสมบาปกรรมไว้ทีละน้อยๆ

ย่อมพาเอาบาปกรรมซึ่งเป็นภาระหนักนั้น

จมลงไปในนรกด้วย


มหานารทกัสสปชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๒๕๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org