หน้าแรก
 
ธีรชน พิมพ์
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ผู้ใด ระมัดระวังอินทรีย์เหล่านั้น รู้จักอินทรีย์ ๖

ตั้งอยู่ในธรรม ยินดีในความซื่อตรงและความอ่อนโยน

ล่วงกิเลสเครื่องข้องเสียได้ ละทุกข์ได้ทั้งหมดเที่ยวไป

ผู้นั้นเป็นธีรชน ย่อมไม่ติดในสิ่งที่เห็นแล้วและได้ฟังแล้ว


ขุ. สุ. ๒๕/๓๗๔

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org