หน้าแรก
 
ผู้มีอินทรีย์สมบูรณ์ พิมพ์
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ถ้าเป็นผู้มีอินทรีย์สมบูรณ์

สงบยินดีในทางสงบแล้ว

จึงชื่อว่าชนะมารพร้อมทั้งพาหนะ

ทรงไว้ซึ่งกายอันมีในที่สุด


ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๑

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org