หน้าแรก
 
ผู้ไม่มีภพ พิมพ์
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เห็นอริยสัจแล้ว ถอนตัณหาผู้นำไปสู่ภพได้แล้ว

ตัดมูลรากแห่งทุกข์ขาดแล้ว ย่อมไม่มีภพอีกต่อไป


ที. มหา. 10/107

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org