หน้าแรก
 
กรรม พิมพ์
๕ มกราคม ๒๕๔๘

กรรม แปลว่า การกระทำ เป็นคำกลางๆ ยังไม่บ่งว่าเป็นการกระทำที่ดีหรือชั่ว ถ้าเป็นการกระทำที่ดี กระทำโดยไม่มีความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นเหตุเรียกว่า กุศลกรรม ถ้าเป็นการกระทำที่ชั่ว กระทำโดยมีความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นเหตุเรียกว่า อกุศลกรรม

กรรม ทั่วไปมักเข้าใจว่าหมายถึงการกระทำที่ไม่ดี เช่นใช้ว่า

“ เป็นกรรมของเขาแท้ๆ จึงต้องมาติดคุกอย่างนี้”

“ ทำไม่ดีไว้เองก็ใช้กรรมไปก็แล้วกัน”

กรรม ขึ้นอยู่กับเจตนา ดังคำพระว่า “ เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม” หมายความว่า เจตนาเป็นเครื่องบ่งว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว ถ้าทำด้วยเจตนาดีก็เป็นกรรมดี มีผลที่ดี ถ้าทำด้วยเจตนาชั่วเป็นกรรมชั่ว มีผลที่ชั่ว


 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org