หน้าแรก
 
กฐินหลวง พิมพ์
๖ มกราคม ๒๕๔๘

กฐินหลวง คือกฐินที่ทอดถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาในวัดหลวง แบ่งเป็น 2 ประเภท

  • ที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายด้วยพระองค์เอง เรียกว่า พระกฐิน

หลวง หรือ พระกฐินเสด็จพระราชดำเนิน

  • พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้พระบรมวงศานุวงศ์ หน่วยราชการ หรือประชาชนที่

กราบบังคมทูลของพระราชทานไปทอดที่วัดหลวงแทนพระองค์ เรียกว่า กฐินพระราชทาน

กฐินหลวง ประกอบด้วยองค์กฐินคือ ผ้ากฐินและบริวารกฐินที่เป็นของทางราชการ มีงบ

ประมาณจัดไว้โดยเฉพาะ และมีจำนวนเท่าวัดหลวงในประเทศทั้งหมด แต่ผู้ขอพระราชทานทอดกฐินหลวงสามารถจัดบริวารกฐินถวายวัดเพิ่มได้ ไม่มีข้อห้าม


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org