หน้าแรก
 
กสิณ พิมพ์
๑๐ มกราคม ๒๕๔๘

กสิณ เป็นชื่อของวัตถุหรือเครื่องหมายสำหรับเพ่งหรือยึดหน่วงใจไว้เวลาทำกรรมฐาน เป็นชื่อของอารมณ์กรรมฐานหมวดหนึ่ง มีทั้งหมด ๑๐ อย่าง คือ

ที่เป็นธาตุ ๔ คือ ปฐวี ( ดิน) อาโป ( น้ำ) เตโช ( ไฟ) วาโย ( ลม)

ที่เป็นวรรณะ ( สี) ๔ คือ นีลัง ( สีเขียว) ปีตัง ( สีเหลือง) โลหิตัง ( สีแดง) โอทาตัง ( สีขาว)

ที่เป็นที่ว่าง ๑ คือ อากาโส

ที่เป็นแสงสว่าง ๑ คือ อาโลโก

การทำกรรมฐานโดยเพ่งหรือยึดกสิณเป็นอารมณ์ เรียกกันว่า เพ่งกสิณ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org