ได้รับรางวัลพระราชทาน  “เทพทอง” 
 
ประเภทองค์กรดีเด่น  ประจำปี  2546
 
ประเภทนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น  ประจำปี  2548
    
จัดโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   
 
ได้รับรางวัลผู้ดำเนินรายการใช้ภาษาไทยดีเด่น 
 
ประจำปี  2548  จากกรมประชาสัมพันธ์
 
ประวัติรางวัลเทพทอง

        รางวัลเทพทอง  เป็นรางวัลเกียรติยศของบุคลากรและองค์กรต่างๆในแวดดวงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ที่มีผลงานดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กร ในแวดวงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่มีความสำนึกในการจัดรายการ ใช้และพูดภาษาไทยได้ถูกต้อง

        พร้อมทั้งสนับสนุนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมไทย

        รางวัลเทพทองถือเป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจ  เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดและการผลิตรายการ  ให้มีคุณค่าต่อสังคม
ยิ่งๆขึ้นไป

         รางวัลเทพทอง เป็นรางวัลที่สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้น
โดยมีสองประเภท คือ

       รางวัลเทพทองประเภทบุคคล มอบให้กับนัดจัดรายการ พิธีกร และผู้ผลิตรายการผู้ที่มีผลงานดีเด่น
ในแต่ละปี 10 รางวัล

       รางวัลเทพทองประเภทองค์กร มอบให้กับองค์กรที่มีผลงานผลิตรายการดีเด่น และองค์กรที่ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆอันก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สังคม 9 รางวัล

       ลักษณะรูปแบบของรางวัล เป็นรูปปั้นเทวดาเป่าสังข์  กว้าง 8.5 ซม. สูง 39 ซม. ผู้ออกแบบ กรมศิลปากร
รางวัลเทพทอง ประเภทบุคคล มอบให้นักจัดรายการ พิธีกร และผู้ผลิตรายการที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


            ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน
            การนำเสนอรายการเป็นไปในลักษณะสร้างสรรค์ค์สังคมในแง่ข่าวสาร การศึกษา บันเทิง ฯลฯ
            เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีงามของบ้านเมือง
            ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
            เป็นผู้มีผลงานดีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

< ก่อนหน้า