img{ max-width:100%; height:auto; }

พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ

พระของขัวญเพื่อการตรึกระลึกถึงบุญ

ถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด ปี ๒๕๕๒

พระของขวัญ

พระของขวัญ_ของที่ระลึก_วัดพระธรรมกาย_ถวายสังฆทาน 3 หมื่นวัด 2552

 

ถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด ปี ๒๕๕๒

 

        นับเป็นความเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้อีกวาระหนึ่ง ที่พระมหาเถระ และพระเถรานุเถระ รวมถึงพระผู้ติดตามจากวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยกว่า ๓๐.๐๐๐ วัด ได้รับอาราธนาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้มีบุญจากทั่วโลกได้มาร่วมกันถวายมหาสังฆทาน อันประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุและสามเณรผู้เดินทางมาจากทั่วสารทิศ พร้อมกันในคราวเดียวกันเป็นจำนวนกว่าแสนรูป

 

       ครั้งนี้นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญ ที่ผู้มีบุญทุกท่านได้มีโอกาสย่นย่อหนทางในการสั่งสมมหาทานบารมี ด้วยการเดินทางมาร่วมงานบุญวันคุ้มครองโลกที่วัดพระธรรมกาย ซึ่งภายในวันเดียวทุกท่านสามารถที่จะถวายมหาสังฆทานกับเนื้อนาบุญถึงกว่า ๓๐,๐๐๐ วัด ทั่วประเทศ ซึ่งตามปกติเป็นที่ทราบกันดีว่าสังฆทานนั้นเป็นบุญที่มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาล ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยกย่องว่า "สังฆทาน" เป็นประมุขของผู้หวังบุญ และพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชา

               ในโอกาสนี้ ได้จัดทำชุดพระของขวัญ เพื่อให้ผู้มีบุญได้ระลึกนึกถึงบุญในพิธีถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด ในปี ๒๕๕