img{ max-width:100%; height:auto; }

พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ

พระของขัวญเพื่อการตรึกระลึกถึงบุญ

พระของขวัญรุ่น “ผู้นำบ้านกัลยาณมิตร”

พระของขวัญ

 

พระของขวัญรุ่น “ผู้นำบ้านกัลยาณมิตร”

พระของขวัญรุ่น “ผู้นำกลุ่มบ้านกัลยาณมิตร”

 พระของขวัญรุ่น “ผู้นำศูนย์ปฏิบัติธรรม”  


 

 

พระของขวัญรุ่น “เหรียญปราบมารทองสำเร็จ”

ของขวัญที่ระลึกถึงบุญ

 

                           

 

โครงการบ้านกัลยาณมิตร

CHANGE THE WORLD

บ้านกัลยาณมิตรพิชิตปัญหาสังคม

        “บ้านกัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่ควรจะรีบสถาปนากันให้บังเกิดขึ้น ให้เร็วทันกับการแก้ไขปัญหาสังคม และการสั่งสมบุญของเรา หลวงพ่อเชื่อว่าบ้านกัลยาณมิตรจะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างดีที่สุดทางหนึ่งทีเดียว เพราะว่าได้แก้ที่ต้นเหตุ ตรงแหล่งกำเนิดของความคิดคือจิตใจ ถ้าแหล่งกำเนิดแห่งความคิดนั้นบริสุทธิ์ ก็จะคิดดี พูดดี ทำดี ผลที่ออกมาก็จะเป็นสิ่งที่ดี ๆ เกิดขึ้นมา

 

          เพราะฉะนั้น การสถาปนาบ้านกัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่ควรจะทำกันเป็นกรณียกิจ คือกิจที่ควรทำ เพื่อประโยชน์ของตัวเราและเพื่อประโยชน์ของชาวโลก เพราะฉะนั้น ใครที่ยังไม่ได้สถาปนาให้กลับไปสถาปนาให้ได้ แม้บ้านเล็ก เราอย่าไปอาย ให้ทำบ้านของเราให้สะอาด ไม่รกรุงรัง แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อหาอุปกรณ์อะไรกันมามากมาย ขอเพียงให้มีบ้าน มีห้องที่สะอาด แล้วเราก็มารวมกันสวดมนต์ ไหว้พระ เจริญภาวนากัน ไม่มีโต๊ะหมู่เราก็เอาโต๊ะเดี่ยว ไม่มีโต๊ะเดี่ยวก็หาหิ้งมาก็ได้ ไม่มีหิ้งจะวางพระ เราก็เอารูปภาพพระพุทธรูปแขวนเอาไว้ก็ได้ เราจะอยู่กับพระพุทธเจ้า อยู่กับพระรัตนตรัย หลังจากนั้นก็สวดมนต์ ไหว้พระ เจริญภาวนากันไป ทำง่าย ๆ อย่างนี้ ทำแค่นี้ก็บรรลุวัตถุประสงค์ของบ้านกัลยาณมิตรแล้ว…

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด