img{ max-width:100%; height:auto; }

พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ

พระของขัวญเพื่อการตรึกระลึกถึงบุญ

กฐินธรรมชัย ๒๕๕๖

 พระของขัวญกฐินธรรมชัย ปี 2556พระของขัวญกฐินธรรมชัย ปี 2556พระของขัวญกฐินธรรมชัย ปี 2556พระของขัวญกฐินธรรมชัย ปี 2556พระของขัวญกฐินธรรมชัย ปี 2556

 

กฐินธรรมชัย ๒๕๕๖

 

         ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี สืบทอดพุทธประเพณีที่ยาวนานกว่าสองพันปี

         ประเพณีทอดกฐินถือกำเนิดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นความสำคัญในการผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าของพระสงฆ์ จึงทรงมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์รับผ้ากฐินเพื่อผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าได้ และเกิดเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาสองพันกว่าปีจนกระทั่งปัจจุบัน

กฐินทานเป็นทานที่มีความพิเศษหลายประการ คือ 

๑. ต้องถวายผ้ากฐินภายในกำหนด ๑ เดือน นับแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไป 

๒. ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น ไม่เฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

๓. พระภิกษุผู้รับผ้ากฐินต้องจำพรรษาที่วัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษา และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ รูป

๔. แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น 

๕. ผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่สงฆ์กำหนดไว้

๖. เมื่อพระภิกษุรับผ้ากฐินแล้ว ต้องกรานกฐินให้เสร็จภายในวันนั้น 

๗. ในการทอดกฐินนั้น ผู้รับและผู้ให้

         ต่างได้อานิสงส์ด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ผู้รับ (ฝ่ายสงฆ์) ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย ทำให้ได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญสมณกิจในช่วงเวลาที่ออกพรรษาแล้ว ผู้ให้ (ฝ่ายฆราวาส) เมื่อทอดกฐินแล้วย่อมได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่จากการสงเคราะห์พระภิกษุผู้จำพรรษาให้ได้ผ้านุ่งผ้าห่มใหม่ และได้บุญจากการทะนุบำรุงพระศาสนาด้วย

       ที่สำคัญการทอดกฐินยังถือเป็นสังฆทาน ซึ่งการถวายสังฆทานด้วยจิตที่บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยศรัทธานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามีผลมาก แม้แต่พระองค์เองก็ยังไม่ทรงเห็นที่สุดของอานิสงส์จากการถวายสังฆทาน

      จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายไปร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยทั่วหน้ากัน เพื่อสั่งสมบุญกุศล


กำหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคี
 

วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

พิธีภาคเช้า

๐๖.๓๐ น. พิธีตักบาตร

๐๙.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร

พิธีภาคบ่าย

๑๓.๓๐ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี / ปฏิบัติธรรม

๑๕.๓๐ น. เสร็จพิธีทอดกฐิน


๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน

 

 

พระของขัวญกฐินธรรมชัย ปี 2556