img{ max-width:100%; height:auto; }

พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ

พระของขัวญเพื่อการตรึกระลึกถึงบุญ

โรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

พระของขวัญ

สำหรับผู้ร่วมบุญ โรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

บุญพิเศษโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย)

การสร้างวิหารทาน เพื่อใช้จัดเตรียมภัตตาหารถวายเป็นสังฆทาน
     การสร้างโรงครัวจัดเป็นมหาทานที่ให้อานิสงส์มาก ที่เรียกว่า วิหารทาน แต่กรณีนี้ ผู้ทำจะได้บุญพิเศษเพิ่มมากไปกว่านั้นอีก เพราะเป็นการ สร้างวิหารที่ใช้เป็นการสร้างวิหารที่ใช้เป็นสถานที่จัดเตรียมภัตาาหารถวายเป็นสังฆทาน ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า การถวายสังฆทาน เป็นบุญที่ทำให้ผู้ทำได้บุญมากกว่าการถวายทาน แบบเฉพาะเจาะจงกับพระองค์เองอีก และมากไปกว่านั้น ผู้ทำยังได้บุญจากการเลี้ยงสาธุชนผู้ แสวงบุญที่วัดจำนวนมหาศาลกว่าล้านชีวิตอีกด้วย

 

 การสร้างโรงครัวนี้ ถือเป็นการสร้างสถานที่ที่เป็นต้นกำเนิดบุญจากการถวายมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่เพราะเราจะได้บุญกับข้าวทุกเม็ดและกับ ทุกชิ้นที่ผลิตจากโรงครัวแห่งนี้ ซึ่งบุญนี้เป็นบุญที่มีอานิสงส์มากอย่างที่เราคาดไม่ถึง เพราะอาหารเป็นสิ่งที่เราต้องรับประทานทุกวัน ดังนั้นผู้ที่มีส่วน ในการสร้างโรงครัวแห่งนี้จะได้บุญอย่างตลอดต่อเนื่องทุกมื้อ ทุกวัน และแม้ละโลกไปแล้ว บุญนี้ก็ยังส่งผลตลอดกาลยาวนาน

                     ดังนั้น ให้ผู้มีบุญทุกท่านตรึกระลึกนึกถึงบุญนี้ให้ได้ตลอด ให้มีปิติทั้งก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำให้ภาคภูมิใจเถิดว่า"ครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้สร้างโรงครัว เพื่อผลิตอาหารเลี้ยงพระภิกษุสามเณรและสาธุชนกว่าล้านชีวิต" เพราะหากเราพลาดโอกาสไม่ได้ทำบุญนี้ หรือมาทราบข่าวบุญ ภายหลังจากนี้ ก็จะหมดโอกาสได้บุญใหญ่นี้ไป และสามารถทำดีที่สุดได้แค่เพียงการร่วมถวายภัตตาหารและช่วยจัดเตรียมอาหารเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดการจารึกชื่อในอาคารโรงครัวและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-831-1000

อานิสงส์ในการสร้างศาลาโรงฉันจากพระไตรปิฎก
เรียบเรียงจาก : ขุ.อป.อ(ไทย)๗๑/๔๐/๑๕๙
พระอายาตทายกเถระ เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง ซึ่งหลังจากท่านบรรลุธรรมแล้ว ได้ระลึกชาติไปดูการสร้างบุญของตัวท่านเอง แล้วพบว่า มีอยู่ชาติหนึ่ง หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่า สิขี ปรินิพพานแล้ว ท่านได้ไปกราบไหว้พระสถูปจนเกิดจิตอันเป็นกุศลแล้วตัดสินใจ "สร้างศาลาโรงฉัน" เพื่อถวายมหาทานตลอดชีวิต ซึ่งท่านได้กล่าวถึงอานิสงส์นี้ไว้ว่า..."ด้วยบุญนี้ ทำให้เราอยู่ในเทวโลกตลอด ๘ กัป ในกัปที่เหลือเราได้ท่องเที่ยวในสุคติภูมิ บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ยาพิษย่อมไม่กล้ำกลายในกายเรา และศาสตราไม่กระทบกายเรา เราไม่เคยตายในน้ำ นี้เป็นผล แห่งการสร้างศาลาโรงฉันเราปรารถนาฝนเมื่อใด มหาเมฆย่อมยังฝนให้ตกเมื่อนั้น แม้เทวดาทั้งหลายก็เชื่อฟัง นี้เป็นผลแห่งบุญกรรมที่เราได้ทำไว้ เมื่อเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการถึง ๓๐ ครั้ง ใคร ๆ ย่อมไม่ดูหมิ่นเรา นี้เป็นผลแห่งบุญกรรม ในกัปที่ ๓๑  แต่กัปนี้ เราไม่รู้จักทุคติเลย คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราได้ทำเสร็จแล้ว"

 

พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญ

โรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด