ว่าวเหลิงลม

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2548

ว่าวเล่นลม
ถูกเชิดชัก
  หูเบาเหลิง
ถูกลมหวาน  
เหลิงลม
ยักย้าย
ลมปาก
ชักใย
ก็สมนัก
หลายสถาน
จะยากนาน
ลอยไปมา ฯ