คนดีเป็นศรีเมือง

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2547

ราชาธิราชน้อม                        ในสัตย์

อำมาตย์เป็นบรรทัด                              ถ่องแท้

ฝูงราษฎร์อยู่ศรีสวัสดิ์                             ทุกเมื่อ

เมืองดั่งนี้เลิศแล้                     ไพร่ฟ้าเปรมปรีดิ์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร