บวชเอง ชวนบวช จัดงานบวช

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2560

บวชเอง ชวนบวช จัดงานบวช
      ผมอยากทราบว่า อานิสงส์จากการบวชการทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนมาบวชและการจัดงานบวช ได้บุญแตกต่างกันอย่างไรครับ

 

คุณครูไม่ใหญ่
       อานิสงส์การบวชโดยย่อ ผู้บวชจะได้บุญมากที่สุด คือ ปิดอบายให้กับตัวเองและคุณพ่อคุณแม่ จะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกชาติ

    การทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชักชวนคนมาบวช ทำให้มีพวกพ้องหมู่ญาติที่เป็นคนดี เป็นบัณฑิต เป็นนักปราชญ์ ถ้าชวนมากจะมีพรรคพวกมาก ถ้าชักชวนน้อยจะมีพรรคพวกน้อย

      การมีพรรคมีพวกก็จะทำให้มีความสะดวกในการสร้างบารมีการจัดงานบวช จะมีส่วนในบุญของผู้บวชทุกคน เช่น ถ้าบวช ๕๐๐ คน ก็จะมีส่วนแห่งบุญของทั้ง ๕๐๐ คน บุญนี้ก็จะทำให้เราได้รับความสะดวกสบาย และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในทุกที่ที่เราไป และจะได้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนา เป็นต้น.

 

จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘