บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๗๑

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2561

ชีวิตหลังความตาย

ตัดสินกันที่บุญเเละบาป

ใจใสหรือใจหมอง


 

๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗