เมื่อกิเลสกล้า ปัญญาก็หยาบ

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2556

 

โลกใบนี้เป็นที่รวมของคนมีกิเลส
จะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม ล้วนยังมีกิเลสอยู่
เมื่อกิเลสกล้าขึ้น ปัญญาก็หยาบ ความเร่าร้อนก็บังเกิด
แต่ถ้าเรารักษาใจให้หยุดนิ่งเป็นสมาธิได้ตลอดเวลา
เราจะมีความเย็นจากภายใน
ทําให้จิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้น
และไม่เร่าร้อนตามไปด้วยเลย

 

ตะวันธรรม
จากหนังสือ : "ในที่สุด...คุณก็ชนะ"
4 มิถุนายน 2550

 

 

Stronger Defilement... Weaker Wisdom

This world is a gathering place of imperfect people.
Both men and women have a dark side to their minds.
The springing up of mental impurity always taints one’s mind,
leading to weaker wisdom and stronger craving.
Fortunately stillness from meditation allows us to enjoy peace
and joy that stems from within and our minds will become firm,
stable and indifferent towards misery.

 

The Sun of Peace
from the book : "At Last You Win"
4 June 2550 B.E.