วิชชาชีวิต

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2556

 

ความจริงของชีวิต คือ...
เราไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยวิชาชีพเพียงอย่างเดียว
ต้องมีวิชชาชีวิตคอยเคียงข้างเป็นกัลยาณมิตรให้ด้วย
เพราะยามใดที่มีอุปสรรค
เรายังสามารถอาศัยวิชชาชีวิตที่เรียนรู้มา
คอยประคับประคอง ให้ข้ามพ้นอุปสรรคนั้นได้


 

ตะวันธรรม
จากหนังสือ : "ในที่สุด...คุณก็ชนะ"
30 มิถุนายน 2550

 

A Compass for Life

In real life, we can not afford to live our lives with professional
knowledge alone. We also need Dhamma to guide us towards
the right livelihood. So, whenever we confront an obstacle we
can secure ourselves and overcome it wisely.

 

The Sun of Peace
from the book : "At Last You Win"
30 June 2550 B.E.