ไฟในใจ

วันที่ 29 พย. พ.ศ.2556

 

ไฟในใจ

 

ถ้าใจของผู้คนเต็มไปด้วย.. ความเร่าร้อนจาก ความโลภ 
โกรธ หลง ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นชนวน ของความขัดแย้ง
ก็เกิดขึ้น สงครามและการต่อสู้ ซึ่งแพร่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก 
และทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิต  ล้วนเริ่มต้นจาก...

ไฟในใจคน

เป็นดุจประกายไฟ จากหัวไม้ขีดก้านเล็กๆ ที่ลุกลาม จนสามารถเผาไหม้ 
บ้านเมืองให้ย่อยยับได้ ในทางตรงกันข้าม เมื่อใดที่ใจของเหล่ามวลมนุษย์ สงบเยือกเย็น เต็มเปี่ยมไปด้วยสติและปัญญา ความสุขอันไม่มีประมาณ 
ย่อมก่อเกิดขึ้น ยังผลเป็นสันติภาพที่แวดล้อมตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก จนกลายเป็น
สันติภาพโลกได้ในที่สุด

เพราะฉะนั้น.ใจ จึงเป็นอุปกรณ์
สำคัญ ที่อาจนำมาได้ทั้ง
สงครามโลก หรือ สันติภาพโลก

 

:: พระเทพญาณมหามุนี