ทุกคนในโลกล้วนรักตนเอง

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2557

 
 
ทุกคนในโลกล้วนรักตนเอง
 
 
 
    ไม่มีผู้ใดรักคนอื่นมากกว่าตนเอง เมื่อรักตนเองก็ควรจะทำ ความบริสุทธิ์ ให้เกิดขึ้นกับกาย วาจา ใจของตนให้มาก ด้วยการ ประกอบกุศลธรรม ทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิ (Meditation)ภาวนา
 
 
       ถ้าไม่สร้างความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับตน ปล่อยตัวปล่อยใจ ไปกับ สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นอกจากจะได้ชื่อว่า ไม่รักตนแล้ว ยังเป็นการลงโทษ ตนเองอีกด้วย เพราะเมื่อใจ ไม่บริสุทธิ์ ความทุกข์ทรมาน ย่อม เกิดขึ้นทันที บาปอกุศลจะได้ช่อง ทำให้เราพลั้งเผลอไปทำ ความผิดได้ แต่เมื่อทำความ บริสุทธิ์ให้เกิดขึ้น เราย่อมหลุดพ้น จาก สิ่งไม่ดีทั้งหลาย ความไม่ บริสุทธิ์ ก็เหมือนโคลนที่ เปรอะเปื้อน ผ้าขาว ทำให้ผ้าที่เคย สะอาดกลับเลอะเทอะเปรอะเปื้อน คนที่ไม่สะอาด คือคนที่ประพฤติ ชั่ว เป็นเหมือนผ้าสกปรก ฉะนั้น
 
 
     เราต้องแสวงหาโอกาสในการทำ ความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจให้เกิด ขึ้นกับเรา...เพื่อเราจะได้เป็น คนสะอาดทั้งภายใน และภายนอก อย่างแท้จริง
   

   
 
 
     ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่