การพิจารณาปล่อยวางถึงความไม่เที่ยงของสังขาร

วันที่ 12 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
  การพิจารณาปล่อยวางถึงความไม่เที่ยงของสังขารเป็นสิ่งที่เราควรทำกันเป็นประจำ
 

   คือมองให้เห็นว่าร่างกายของเราก็ดีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราก็ดีจะเป็นวัตถุ เป็นสิ่งของเป็นบุคคล เป็นสัตว์หรือเป็นอะไรก็ตามในที่สุดเราจะต้องทอดทิ้งจากสิ่งเหล่านั้นไป
 

   แม้แต่สังขารของพระพุทธเจ้าที่ท่านมีบุญบารมีมากมีความงดงาม ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษทุกประการไม่มีใครเทียบได้เมื่อถึงคราวเสื่อมหมดอายุขัยท่านก็ต้องดับขันธปรินิพพาน
 

   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้เลิศที่สุดในโลกท่านยังเป็นอย่างนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอัครสาวกเบื้องซ้าย เบื้องขวาผู้เลิศทางปัญญาก็ดีทางฤทธิ์ก็ดีท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถึงคราวหมดอายุขัยก็ต้องทอดทิ้งร่างกายที่เปื่อยเน่านี้
 
 
 
พระเทพญาณมหามุนี