กายวาจาใจบริสุทธิ์... ดึงดูดสมบัติ

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
กายวาจาใจบริสุทธิ์... ดึงดูดสมบัติ


   ระวังรักษากาย  วาจา  ใจ ของเรา ให้สะอาดบริสุทธิ์ ผ่องใสอยู่เสมอ  ถ้าทำได้อย่างนี้แล้ว บารมีที่เราได้  ก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น

  เมื่อบารมีบริสุทธิ์มากขึ้น  พญามารก็จะปนเป็นไม่ได้ สมบัติทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแก่เรา ก็จะบริสุทธิ์ตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ หรือว่าคุณสมบัติ ตลอดจนกระทั่ง การศึกษาวิชชาธรรมกาย เราก็จะเข้าถึงได้ อย่างสะดวกสบาย อย่างง่ายดาย

   เราจะสามารถรู้แจ้งแทงตลอด ในวิชชาธรรมกายได้อย่าง ถูกต้องไปตามความเป็นจริง  เราจะรู้ทั่วถึงในธรรมนั้น อย่างทะลุปรุโปร่ง  โดยที่ไม่มีสิ่งใดมาปิดบังเราได้
 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่