แ ก่ น ส า ร ข อ ง ชี วิ ต

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2557

 
 
แ ก่ น ส า ร ข อ ง ชี วิ ต


     จงใช้เวลาทุกอนุวินาที..ให้คุ้มค่า  โดยอาศัยกาย ที่เป็น...อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  นี้แหละ 
แสวงหาสิ่งที่เป็นสาระ แก่นสารของชีวิต คือ  “ธรรมกาย”   ที่มีคุณสมบัติตรงข้าม  คือ  เป็นนิจจัง  เป็นสุขัง  เป็นอัตตา  เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ เป็นแหล่งกำเนิด ของความสุขล้วนๆ และ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง   เป็นตัวตนที่แท้จริง  เป็นอิสระหลุดพ้น จากการบังคับบัญชาของพญามาร
 
 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร